رییس دانشگاه حکیم سبزواری از امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی پژوهشی به کارگیری نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه، بین این دانشگاه و مرکز نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه به نمایندگی از دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی خبر داد.

دکتر علی اصغر مولوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: این تفاهم نامه به منظور استفاده از فرصت به کارگیری نخبگان وظیفه در برنامه‌های پژوهشی پیشرفته در سازمان ها، دانشگاه ها، آزمایشگاه تحقیقاتی و باور به ضرورت مراقبت و حمایت از استعدادهای برتر و نخبگان جوان کشور منعقد شد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری افزود: هدف از امضای این تفاهم نامه، اطمینان از تکمیل تربیت علمی-فنی صحیح نخبگان وظیفه و بهره گیری از آنان در انجام پژوهش های علمی-فنی پیشرفته در جهت نیل به اهداف و انجام ماموریت سازمان های بکار گیرنده به صورت روشمند و هوشمندانه است.

  دکتر مولوی ادامه داد: تامین نیروی تخصصی سرباز نخبه برای دانشگاه توسط مرکز نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه، انجام طرح‌های پروژه های پژوهشی مشترک مورد علاقه طرفین برای کیفیت‌بخشی در به کارگیری نخبگان وظیفه، مبادله اطلاعات آماری گزارش های تحلیلی دوره‌ای و مشارکت و حمایت از نشست ها و همایش های تخصصی طرفین برابر رویه های مورد توافق از جمله زمینه های همکاری مشترک در این تفاهم نامه است.