تورعلمی فناوران مرکز رشد دانشگاه از پارک فناوری پردیس تهران با همراهی معاون دکتر طالبی مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم برگزار شد.

در این بازدید فناوران مرکز رشد دانشگاه ضمن بازدید از دفاتر کاری فناوران و شرکتهای دانش بنیان موفق پارک فناوری پردیس تهران به عنوان بهشت فناوری منطقه، نشست هم اندیشی و کارگاهی دو ساعته جهت آشنایی بیشتر فناوران مرکز رشد با روند کاری و فعالیت های شرکت های دانش بنیان به همراه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.