دانشگاه حکیم سبزواری برای دومین سال متوالی در جمع برترین دانشگاه ی جوان جهان در رتبه بندی تایمز قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، رتبه‌بندی دانشگاه‌های جوان تایمز برای سال ۲۰۲۲ فهرست بهترین دانشگاه‌های جهان را با قدمت کمتر از ۵۰ سال منتشر کرد، که دانشگاه حکیم سبزورای همچون سال گذشته در بین برترین دانشگاه های جوان در این رتبه بندی قرار گرفته است.

 رتبه بندی دانشگاه های جوان که از سوی موسسه رتبه بندی تایمز منتشر شده است بر اساس همان ۱۳ شاخص عملکردی است که رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان انجام می شود، عمل می کند اما وزن کمتری به شهرت داده شده است.

دانشگاه ها در تمامی مأموریت های اصلی خود از جمله آموزش، تحقیق، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی مورد قضاوت قرار می گیرند تا جامع ترین و متعادل ترین مقایسه های موجود ارائه شود.

رتبه‌بندی سال ۲۰۲۲ شامل ۵۳۹ دانشگاه است که این تعداد نسبت به تعداد ۴۷۵ دانشگاه در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. ۲۵۱ مؤسسه دیگر با وضعیت «گزارش‌گر» فهرست شده‌اند، به این معنی که داده‌ها را ارائه کرده‌اند اما معیارهای واجد شرایط بودن موسسه رتبه بندی تایمز را برای دریافت رتبه برآورده نکرده‌اند.

هند و ترکیه هر کدام با ۴۰ مؤسسه از انگلستان پیشی گرفته اند. ایران و انگلستان هر دو با ۳۷ دانشگاه به صورت مشترک در جایگاه سوم تعداد دانشگاه های برتر قرار دارند.

به طور کلی، ۷۴ کشور در جدول حضور دارند که نسبت به سال گذشته که ۶۸ کشور بودند، افزایش یافته است.