برنامه جدید و ساعات حرکت خطوط شماره ۱۲ و ۱۳ سرویس های دانشجویی

جهت اطلاع دانشجویان ارجمند و همکاران گرامی

🔺 برنامه جدید و ساعات حرکت خطوط شماره ۱۲ و ۱۳ سرویس های حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی، در نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، از داخل شهر به مقصد درب جنوبی دانشگاه و بالعکس