قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه حکیم سبزواری در سال تحصیلی ۱۳۹۶
برنامه زمانی هریک از دعوت شدگان به تفیک رشته محل متعاقبا از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد و جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس مربوطه سرکار خانم سیما حسین زاده به شماره داخلی ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۳۰ می توانید تماس حاصل فرمائید .