برنامه زمان بندی کارگاه های ایمنی نیمسال اول ۹۷-۹۶

 روز  تاریخ نام کارگاه مجری برگزاری ساعت کارگاه نحوه برگزاری تعداد افراد شرکت کنندگان
پنج شنبه ۹۶/۷/۲۰ ایمنی شیمیایی و زیستی دانشکده علوم پایه ۱۱-۸ تئوری ۶۰ دانشجو
پنج شنبه ۹۶/۷/۲۷ ایمنی برق و تاسیسات دانشکده برق و کامپیوتر ۱۱-۸ تئوری ۶۰ دانشجو
پنج شنبه ۹۶/۷/۲۷ اطفاء حریق و کمک های اولیه آزمایشگاه مرکزی ۱۲-۸ تئوری و عملی ۶۰ دانشجو
پنج شنبه ۹۶/۸/۴ طب اورژانسی* آزمایشگاه مرکزی ۱۰-۸ تئوری ۶۰ اساتید
پنج شنبه ۹۶/۸/۴ طب اورژانسی آزمایشگاه مرکزی ۱۲-۱۰ تئوری ۶۰ اساتید
پنج شنبه ۹۶/۸/۴ طب اورژانسی آزمایشگاه مرکزی ۱۶-۱۴ عملی ۶۰ اساتید
پنج شنبه ۹۶/۸/۴ اطفاء حریق آزمایشگاه مرکزی ۱۲-۱۰ تئوری ۶۰ اساتید
پنج شنبه ۹۶/۸/۴ اطفاء حریق آزمایشگاه مرکزی ۱۰-۸ عملی ۶۰ اساتید
پنج شنبه ۹۶/۸/۱۱ ایمنی عمومی آزمایشگاه مرکزی ۱۰-۸ تئوری ۶۰ دانشجو
پنج شنبه ۹۶/۸/۱۱ ایمنی عمومی آزمایشگاه مرکزی ۱۲-۱۰ تئوری ۶۰ دانشجو
پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ایمنی عمومی آزمایشگاه مرکزی ۱۰-۸ تئوری ۶۰ دانشجو
پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ایمنی عمومی آزمایشگاه مرکزی ۱۲-۱۰ تئوری ۶۰ دانشجو
پنج شنبه ۹۶/۹/۹ طب اورژانسی آزمایشگاه مرکزی ۱۰-۸ تئوری و عملی ۶۰ کارکنان
پنج شنبه ۹۶/۹/۹ طب اورژانسی آزمایشگاه مرکزی ۱۲-۱۰ تئوری و عملی ۶۰ کارکنان
پنج شنبه ۹۶/۹/۹ اطفاء حریق آزمایشگاه مرکزی ۱۰-۸ تئوری و عملی ۶۰ کارکنان
پنج شنبه ۹۶/۹/۹ اطفاء حریق آزمایشگاه مرکزی ۱۲-۱۰ تئوری و عملی ۶۰ کارکنان

 

توجه: شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مرتبط با آزمایشگاهی، دراین کارگاه ها الزامی بوده و در صورت نداشتن گواهینامه مذکور، امکان ثبت نام درس پایان نامه یا تمدید آن، در کارتابل دانشجویان ارشد و دکتری برای نیسمال دوم ۹۶-۹۷،مسدود خواهد بود. دانشجویان ضروری است جهت ثبت نام به  گروه های مربوطه مراجعه نمایند.