برنامه های راهبردی و برنامه های میان مدت مدیریت فرهنگی

به نام خدا

برنامه های راهبردی و برنامه های میان مدت مدیریت فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری

( آبان ماه ۱۳۹۴)

«امروز، مسائل فرهنگی از مسائل سیاسی و اقتصادی ، مهم تر است و با حل مسائل فرهنگی، آن مسائل هم حل می شود.» مقام معظم رهبری
برنامه های ذیل در دو قسمت تعریف شده است. در قسمت اول، برنامه های راهبردی و در قسمت دوم، برنامه های میان مدت مورد توجه قرار گرفته است.
۱ – تهیه سند چشم انداز فعالیت های فرهنگی دانشگاه با هماهنگی متولیان فرهنگی مانند نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه. در همین راستا فعالیت های ذیل ضروری به نظر می رسد:

 • نیاز سنجی فعالیت های فرهنگی در میان دانشجویان جهت آگاهی کامل نسبت به نیازهای فرهنگی دانشجویان.
 • آسیب شناسی وضعیت فرهنگی دانشجویان.
 • اولویت بندی نتایج مستخرج از بندهای فوق با توجه به اسناد بالادستی و به ویژه سند چشم انداز دانشگاه اسلامی.
 • تقسیم بندی صحیح وظایف متولیان فرهنگی.
 • تعیین کمیته ارزیابی فعالیت های متولیان ، در چارچوب بند قبل.

۲- همزمان با انجام اقدامات راهبردی فوق ، موارد ذیل نیز پیگیری خواهد شد:

 • ایجاد بستر و زمینه برای حضور حداکثری دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و هنری.
 • تمرکز بر فعالیت های درون دانشگاهی.
 • راه اندازی وب سایت حوزه معاونت فرهنگی.
 • طراحی و اجرای پروژه «پایگاه جامع الکترونیکی نشریات دانشجویی».
 • ارتباط فعال تر با خوابگاه های دانشجویی از طریق تدوین « آیین نامه شورای برنامه ریزی امور فرهنگی خوابگاه های دانشجویی» ومعرفی کارشناس و رابط فرهنگی با خوابگاه ها جهت برنامه ریزی دقیق فرهنگی ویژه خوابگاه ها.
 • ساماندهی و ارتقاء فعالیت انجمن های علمی دانشجویی با استفاده بیشتر از توان اسایتد مشاور.
 • حمایت و بستر سازی برای فعالیت های هنری دانشجویان در راستای برنامه های هنری طراز انقلاب اسلامی.
 • برگزاری دوره های آموزشی جهت تقویت بینش اجتماعی و سیاسی دانشجویان.
 • حمایت از اردوهای یک روزه جهت افزایش نشاط در میان دانشجویان.
 • تدوین طرح برگزاری جشنواره منطقه ای ملی ایده های برتر فرهنگی در دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • تدوین آیین نامه « انتخاب فعال فرهنگی برتر» در دانشگاه.
 • تدوین آیین نامه «جایزه فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری».