به استحضار می رساند به توجه به آماده سازی سامانه آنلاین برگزاری سیزدهمین همایش علوم ورزشی، لینک ورود به اتاق ها مجازی در طول برگزاری همایش به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می گردد.

https://vroom.ut.ac.ir/ssrc-conf1

سالن مجازی B
https://vroom.ut.ac.ir/ssrc-conf2

سالن مجازی C
https://vroom.ut.ac.ir/ssrc-conf3

سالن مجازی D
https://vroom.ut.ac.ir/ssrc-conf4