تمامی کارگاه ها به صورت مجازی و در لینک  زیر برگزار می گردد:

https://www.skyroom.online/ch/kaffash/hakim