برنامه کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره در هفته نخست آذرماه

– ۱   دومین جلسه کارگاه آموزشی اصول آموزشی پیش از ازدواج با حضور جناب آقای رحیمی (روانشناس خانواده درمانی) ، دوشنبه ۴ آذر ساعت ۱۲ لغایت ۱۴

۲ – کارگاه آموزشی الفبای موفقیت ”  با حضور جناب آقای دکتر نودهی (عضو محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی ) ، سه شنبه ۵ آذر ساعت ۱۲ لغایت ۱۴

برنامه هفتگی سایر کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره  تا پایان ترم ، در اوایل هر هفته  اعلام خواهد شد.

مکان کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره ،   طبقه فوقانی  کلینیک ، مقابل بانک تجارت می باشد.