آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

کارگاه آشنایی با فلوسایتومتری

کارگاه آموزشی DLS 

کارگاه آموزشی پرش پرتو ایکس ( از تئوری تا کاربرد)