اولين همايش ملي مهارت افزايي،هدايت شغلي و صلاحيت حرفه اي در اموزش عالي كشور با حضور نماينده گان دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت و كارافريني دانشگاه هاي كشور با حضور وزير علوم،تحقيقات و فناورى در تالار علامه طباطبائي مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي در تهران
در روز دوشنبه ١٤٠٢/٠٣/٠٨ از ساعت ٨ الي ١٧ به همت معاونت پزوهشى وزارت عتف و با اجراى اداره كل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت متبوع برگزار شد.


در نوبت صبح خير مقدم دكتر اقاميرى رياست دانشگاه شهيد بهشتي،سخنرانى دكتر منادي رئيس كميسيون اموزش مجلس شوراى اسلامي،دكتر خسرويان رياست دانشگاه فنى و حرفه اي،دكتر بلندي رياست دانشگاه علمي و كاربردي،دكتر مهدى نژاد از ستاد نيروهاي مسلح،دكتر صالحي معاونت پژوهش و فناوري وزارت عتف و نهايتاً دكتر زلفى گل وزير محترم علوم به تشريح اهميت موضوع و برنامه هاي پيش رو پرداخته وضمن تاكيد بر لزوم تقسيم كار در نظام جامع مهارت در كشور درخواست كردند از اين همايش خروجى مشخصي مبني بر تدوين آئين نامه اجرايي مهارت افزايي دانشجويان دريافت گردد.
در نوبت بعدازظهر سه پنل تخصصي در سه تالار متفاوت در بخش اول و سه پنل تخصصي ديگر در نوبت دوم برگزار و مورد استماع شركت كنندگان در همايش قرار گرفت،مدعوين از دانشگاه حكيم سبزوارى نيز در حاشيه همايش با حضور در نمايشگاه جانبي گزارشهايي در اين موضوعات از مسئولين ذيربط دانشگاههاي مختلف كشور دريافت نمودند.
در برنامه اختتاميه نيز برگزاري اين همايش مقدمه اي براي برگزارى همايش جامع تري در پنجم تير ماه سال جاري با همكاري وزارتخانه هاي مختلف عنوان گرديد.