برگزاری نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران

 برگزاری«نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران»

۹-۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ – دانشگاه حکیم سبزواری 

***

«نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران »در روزهای ۹و۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشکده ادبیات و علوم انسانی (گروه های آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات فرانسه) برگزار خواهد شد.

هدف ­های برگزاری این همایش عبارتند از:

شناسایی و بررسی علل ناهمگونی آموزش زبان در مدارس، دانشگاه ها، و موسسات آموزش زبان، کمک به طراحی و برنامه ریزی علمی و دقیق مطالب درسی آموزش زبان و تدوین کتاب های آموزشی، بررسی راهکارهای افزایش پویایی، انگیزش و نشاط در میان فراگیران زبان و بررسی آسیب های آموزش زبان و رفع این مشکلات در حوزه آموزش زبان و بررسی و آسیب شناسی روش های تدریس و فنون نوین آموزش زبان.

برگزاری کارگاه­ های پژوهشی « نگارش مقالات علمی در حوزه آموزش زبان» و «تهیه و تدوین مطالب درسی آموزش زبان» از برنامه های جنبی این همایش می باشد.

پژوهشگران و علاقه مندان برای دستیابی به اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله، می توانند به پورتال همایش به نشانی  http://cnf.hsu.ac.ir/zabankhareji/fa/ مراجعه کنند.

                                                                                           دانشکده ادبیات و علوم انسانی