نشست شوراي مديران فرهنگي دانشگاه هاي منطقه ۳

سی و هشتمین نشست شورای مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه شمال و شمال شرق کشور (منطقه سه) صبح روز یکشنبه ۲۱/۳/۹۱ با سخنانی از آقاي دکتر محمديان، ریاست محترم دانشگاه آغاز گردید.

در این نشست که با حضور معاون محترم مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران فرهنگی دانشگاه های منطقه سه تشکيل گرديد، بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و طرح های موفق فرهنگی دانشگاه های منطقه مورد بررسي قرار گرفت.

شايان ذکر است که در حاشيه جلسات، کارگاه آموزشی با ۲ موضوع آسیب شناسی روش شناسی مدیریت فرهنگی و مدیریت کارکردگرا و مدیریت ساختارگرا در حوزه فرهنگی برای مدیران ارائه شد. مدرس این کارگاه آقای دکتر ولی اله رمضانی، عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه حکيم سبزواري می باشند.

نشست مزبور بصورت دو روزه برگزار و روز دوشنبه ۲۲/۳/۹۱ پایان یافت.

سی و هشتمین نشست شورای مدیران فرهنگی منطقه ۳ کشور همچنين با انتخاب دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دبیرخانه نشست مدیران به مدت یک سال پایان پذیرفت.

در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۲/۳/۹۱ پس از برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مدیران فرهنگی با عنوان ” مدیریت ساختارگرا و مدیریت کارکردگرا در حوزه فرهنگی” موضوع انتخاب دبیر و دبیرخانه نشست ها مورد بررسی و شور قرار گرفت و دانشگاه حکیم سبزواری با بیشترين رأي اعضا به عنوان دبیرخانه‌ و آقای سيد نوراله رضوی، مدیر فرهنگی دانشگاه حکيم سبزواري، به عنوان دبیر نشست ها به مدت یک سال انتخاب گردیدند.