برگزاري هشتمين جشنواره ي علمي پژوهشي فردوسي

 

هشتمين جشنواره علمي پژوهشي فردوسي روز پنج شنبه مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ در سالن اجتماعات دانشكده علوم دانشگاه فردوسي با حضور جمع كثيري از اساتيد، دانشجويان، مسئولين دانشگاه و پژوهشگران برگزار گرديد.

در اين مراسم كه با سخنراني آقاي دكتر كامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوري و دكتر مهدي نژاد نوري، معاون پژوهش و فناوري وزارت و دكتر عاشوري، رئيس دانشگاه فردوسي همراه بود، از پژوهشگران برتر در حوزه هاي مختلف تقدير شد.

از دانشگاه حكيم سبزواري نيز آقاي دكتر جواد حدادنيا (طرح برتر تحقيقاتي)، دكتر سكينه كاظمي (كتاب برتر)، دكتر محمود طالبيان (كتاب برتر)، خانم ميترا خادم الشريعه (پايان نامه برتر به راهنمايي دكتر سيد عليرضا حسيني كاخك و مشاره دكتر محمد رضا حامدي نيا) مورد تقدير قرار گرفتند.