به مناسبت روزکارگر و به پاس تلاش و همت یکساله همکاران گرامی، اردوی یک روزه نیشابور و تقدیر ازهمکاران نمونه دانشگاه برگزار شد.