کارگاه های آموزشی دوره چهارم مرکز مشاوره طرح سمن (سلامت، مهارت و نشاط)

۱٫کارگاه آموزشی “مقابله با کمرویی وکسب اعتماد به نفس ” روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۲/۹۴
 
۲٫کارگاه آموزشی”انتخاب آگاهانه در ازدواج ” روز یکشنبه مورخ ۲۰/۲/۹۴
 
۳٫کارگاه آموزشی “تحکیم بنیانهای خانواده “روز دوشنبه مورخ ۲۱/۲/۹۴
 
۴٫کارگاه “نقش عوامل  شخصیتی در رضایت زناشویی ” روز دوشنبه مورخ ۲۱/۲/۹۴
 
۵٫کارگاه آموزشی “مهارتهای حل تعارض زوجین ” روز سه شنبه مورخ ۲۲/۲/۹۴
 
۶٫ کارگاه آموزشی “تکنیکهای جذب وابراز صمیمیت ” روز سه شنبه مورخ ۲۲/۲/۹۴
 
۷٫کارگاه آموزشی “مهارت همدلی” روز یکشنبه مورخ ۲۷/۲/۹۴
 
۸٫ کارگاه آموزشی “تکنیکهای جذاب ارتباطی “روز دوشنبه مورخ ۲۸/۲/۹۴
 
۹٫کارگاه آموزشی “مهارتهای ارتباطی پیشرفته در رابطه زناشویی” روز دوشنبه مورخ ۲۸/۲/۹۴
 
۱۰٫کارگاه آموزشی”مهارتهای مطالعه ومدیریت زمان ” روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۲/۹۴
 
علاقمندان به شرکت در کارگاههای فوق در اسرع وقت به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمایند.
 

                                                                                                    مرکز مشاوره دانشگاه