اولین نشست شورای سیاست گذاری کلینیک حقوقی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد.