برگزاری چهارمین جلسه بررسی بودجه تفصیلی سال ۹۳

چهارمین جلسه مشترک مدیریت برنامه و بودجه دانشگاه با معاونین و رؤسای دانشکده ها به منظور تدوین برنامه بودجه تفصیلی سال ۹۳ در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار شد.

مهدی گلرخیان ثانی، معاون مدیر برنامه و بودجه و مسئول برنامه ریزی بودجه دانشگاه در خصوص بودجه سال ۹۳ گفت:

” پس از ابلاغ ریاست محترم دانشگاه، این همت و عزم راسخ  درمجموعه مدیران و روسای دانشکده ها ایجاد شد که با تاکید ریاست محترم دانشگاه، بودجه تفصیلی برمبنای عملیات درسال۹۳ محقق شود.”

DSC05109(FILEminimizer)

گلرخیان ثانی، درمورد چگونگی روند بودجه ریزی دانشگاه درسال ۹۳ اظهار داشت:

” با توجه به نظر ریاست محترم دانشگاه مبنی براستقلال مالی دانشکده ها ومعاونت ها، مقرر است بودجه بندی سال ۹۳ دانشگاه نیز براین منوال  صورت گیرد، درحال حاضر طی سه جلسه ای که با معاونین و روسای دانشکده ها برگزار شده به جمع بندی های خوبی رسیده ایم و امیدواریم تا حد امکان خطاها و کاستی های برنامه به حداقل برسد، این امر از آنجا اهمیت دارد که برای اولین بار در دانشگاه صورت گرفته که نقطه شروع جهت بودجه ریزی عملیاتی باشد.

DSC05418(FILEminimizer)

مسئول بودجه درادامه درمورد تاثیرات بودجه ریزی عملیاتی دردانشگاه گفت:

بودجه ریزی عملیاتی باعث هدفمند کردن برنامه ها وشفاف سازی کامل هزینه ها خواهد شد و این امر می تواند باعث جلوگیری از هزینه های اضافی و مانع از انجام کارهای غیر ضروری گردد، در بودجه ریزی عملیاتی هدف هر برنامه مشخص وهزینه ها و خروجی  آن نیز مشخص است.

گلرخیان ثانی همچنین ابراز امیدواری کرد که تا قبل از پایان سال جاری، گزارش نهایی جهت تصمیم گیری به شورای دانشگاه ارائه شود.