برگزاری چهارمين جلسه بررسی بودجه تفصیلی سال ۹۳

چهارمین جلسه مشترک مدیریت برنامه و بودجه دانشگاه با معاونین و رؤسای دانشکده ها به منظور تدوین برنامه بودجه تفصیلی سال ۹۳ در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار شد.

مهدي گلرخيان ثاني، معاون مدیر برنامه و بودجه و مسئول برنامه ریزی بودجه دانشگاه در خصوص بودجه سال ۹۳ گفت:

” پس از ابلاغ ریاست محترم دانشگاه، این همت و عزم راسخ  درمجموعه مدیران و روسای دانشکده ها ایجاد شد که با تاکید ریاست محترم دانشگاه، بودجه تفصیلی برمبناي عملیات درسال۹۳ محقق شود.”

DSC05109(FILEminimizer)

گلرخیان ثانی، درمورد چگونگی روند بودجه ریزی دانشگاه درسال ۹۳ اظهار داشت:

” با توجه به نظر ریاست محترم دانشگاه مبنی براستقلال مالی دانشکده ها ومعاونت ها، مقرر است بودجه بندی سال ۹۳ دانشگاه نیز براین منوال  صورت گیرد، درحال حاضر طی سه جلسه ای که با معاونین و روسای دانشکده ها برگزار شده به جمع بندی های خوبی رسیده ایم و امیدواریم تا حد امکان خطاها و کاستی های برنامه به حداقل برسد، اين امر از آنجا اهميت دارد که برای اولین بار در دانشگاه صورت گرفته که نقطه شروع جهت بودجه ریزی عملیاتی باشد.

DSC05418(FILEminimizer)

مسئول بودجه درادامه درمورد تاثیرات بودجه ریزی عملیاتی دردانشگاه گفت:

بودجه ریزی عملیاتی باعث هدفمند کردن برنامه ها وشفاف سازی کامل هزینه ها خواهد شد و اين امر می تواند باعث جلوگیری از هزینه های اضافی و مانع از انجام کارهای غیر ضروری گردد، در بودجه ریزی عملیاتی هدف هر برنامه مشخص وهزینه ها و خروجی  آن نيز مشخص است.

گلرخيان ثاني همچنين ابراز امیدواری کرد که تا قبل از پایان سال جاری، گزارش نهایی جهت تصمیم گیری به شورای دانشگاه ارائه شود.