جلسه مدیران حوزه فناوری دانشگاه با مدیران جهاد کشاورزی و دبیران اتحادیه های صنفی حوزه کشاورزی سبزوار و شهرستان های مجاور با محوریت این جلسه ایجاد تعامل برون سازمانی بین دانشگاه و صنعت کشاورزی در مرکز کارافرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در ابتدای این جلسه مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری جناب آقای دکتر کهن گزارشی مبسوط از توانمندی های دانشگاه و فعالیت های ارتباط با صنعت اساتید در حوزه کشاورزی ارایه نمودند که مورد توجه مدیران این مراکز قرار گرفت و مخاطبین بر روی چالش های مشابه موجود در حوزه کشاورزی اتفاق نظر داشتند.


در ادامه معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و همچنین ریاست محترم دانشگاه با حضور در این جلسه اذعان فرمودند که رویکرد دانشگاه حرکت به سمت پژوهش های تقاضا محور و کاربردی است که منجر به خلق هسته های نوآور و فناور شود. لذا در این راستا حضور فارغ التحصیلان موفق دانشگاهی شاغل در صنعت در کنار اساتید دانشگاهی میتواند برای دانشجویان مثمرثمر باشد .
مهمانان این برنامه با تاکید بر ظرفیت قابل توجه شهرستان سبزوار بزرگ در حوزه کشاورزی از یک سو و نبود زنجیره صحیح پژوهش در این حوزه که برپایه دانش بومی، شناخت ظرفیت های خرده مالک و بزرگ مالک در بحث زراعت و کشاورزی، ایجاد کمیته های تخصصی در حوزه کشاورزی و دام و طیور از سوی دیگر، خواستار همکاری مضاعف دانشگاه و کارشناسان حوزه کشاورزی شدند. در پایان مقرر شد با معرفی چالش های موجود در حوزه کشاورزی هر شهر با حضور کارشناس مربوطه و اساتید مرتبط دانشگاه جلسات تخصصی برگزار شود و در قالب رویدادهای نوآورانه، تشکیل هسته های نوآور و راه اندازی مرکز نوآوری کشاورزی رفع این چالش ها محقق شود.