مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه میزبان دورهمی مرکز رشد واحد های فناور بود.

مدیریت محترم مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه، جناب آقای دکتر کهن در این دور همی به تبیین برنامه عملیاتی مرکز پرداختند و پس از آن مبحث اصلی دورهمی، یعنی مدارس تابستانه اشتغال مطرح شد و ایشان ضمن بیان توضیحات کامل و جامع در این خصوص از مدیران شرکت های مذکور خواستند تا طی فرایند تعریف شده، مهارت های مورد نیاز نیروی انسانی خود را منتقل نمایند تا مرکز طبق شیوه نامه مربوط اقدام به برگزاری این دوره ها نماید و با جذب مخاطبین جامعه هدف به رسالت خود جامعه عمل بپوشاند .

در این دور همی که مدیران شرکت های مستقر در مرکز رشد حضور داشتند نکته نظرات ارزشمندی مطرح و بررسی شد که برخی از آنها در حیطه کاری مرکز کارآفرینی قرار گرفته و مرکز از آنها حمایت خواهد کرد .