دورهمی مشترک مرکز رشد و مرکز کارآفرینی دانشگاه حکیم سبزواری با محوریت «چطور یک شرکت دانش بنیان داشته باشم ؟» با استقبال دانشجویان توسط مرکز کارآفرینی و نو آوری دانشگاه حکیم سبزواری در سالن همایش دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی برگزار شد.