دوره آموزشی آشنایی با فرآیند رشد شرکت‌ها در مراکز رشد ویژه واحدهای فناور از رشد دانشگاه حکیم سبزواری به همت پارک علم و فناوری خراسان رضوی و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه برگزار شد.