برگزاری دومّین دوره آزمون زبان MSRT در دانشگاه حکیم سبزواری

مهلت ثبت نام :

از مورخه ۸/ ۶/ ۱۴۰۱ لغایت ۱۵ / ۶ /۱۴۰۱

تاریخ برگزاری: ۲۵ /۶/ ۱۴۰۱

نحوه ثبت نام :

مراجعه به سایت https://msrttest.saorg.ir 

گروه آموزش های الکترونیکی

و آزاد دانشگاه حکیم سبزواری