دومین جلسه هسته تحقیقاتی جوانی جمعیت برگزار شد. در برنامه ریزی ساختار ستاد استانی صیانت از جمعیت در استان خراسان رضوی به دبیری دفتر امور زنان و خانواده استانداری هفت کمیته تشکیل گردیده است که شامل کمیته قضایی به ریاست دادگستری ، کمیته تامین مسکن به ریاست اداره کل راه و شهرسازی ، کمیته اقتصادی به ریاست اداره اقتصاد و دارایی،کمیته فرهنگی به ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد، کمیته بهداشت و درمان به ریاست دانشگاه علوم پزشگی و کمیته اداری به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و کمیته آموزش و پژوهش به ریاست دانشگاه حکیم سبزواری می باشد.
در این راستا علاوه بر برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی در سطح دانشگاه و شهرستان توسط دانشگاه، هسته تحقیقاتی در راستای جوانی جمعیت شکل گرفته است که دومین جلسه آن با هدف تهیه پیشنهاده در راستای حل مسائل مربوط به جوانی جمعیت تشکیل گردید.
اساتیدی که در این راستا تمایل به همکاری با این هسته تحقیقاتی دارند، به دفتر امور بانوان با داخلی ۲۶۰۴ اطلاع دهند