برگزاری دومین نشست تخصصی نمایندگان بانوان و خانواده دانشگاه

این جلسه با حضور مشاور محترم فرماندار در امور بانوان شهرستان سبزوار، خانم دباغ مقدم برگزار گردید.

 

 مشاور امور زنان در دانشگاه حکیم بعد از بیان اموری در راستای ریشه ستمی که در طول تاریخ بر زنان رفته است ،به بیان سخنانی از امام خامنه ای دام ظله پرداخت . بیان گردید ، علت اصلی ستم بر زنان نه آن چیزی است که جریان فمنیسم متوجه شد ، که به دنبال آن موجب دور شدن زنان از کانون گرم خانواده و شبیه کردن زنان به مردان گردید ، بلکه علت اصلی، جهالتی است که موجب شده زنان و مردان ارزش جایگاه خود را ندانند و در طول تاریخ مردان و زنان دچار اشتباهی بزرگ گردند . که برطرف شدن این موضوع نیازمند کار فرهنگی دایم اما با پختگی و نه از روی عجله است.

در این جلسه مشاور محترم فرماندار در امور بانوان به تبیین بندهای مختلف برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۱ که مرتبط با دانشگاه می باشد، پرداختند و در این راستا به تبادل نظر با نمایندگان بانوان در حوزه های مختلف،شامل  برگزاری گفتمان های مرتبط با الگوی سوم زن،زیست عفیفانه،تکیم خانواده،کسب و کار و حقوق و مسولیت های بانوان و نشاط و سلامت اجتماعی پرداخته شد .

مشاور امور زنان و خانواده دانشگاه حکیم ، خانم دکتر خاتمی نیز گزارشی از تشکیل گروهی با همکاری نمایندگان بانوان در فضای مجازی با برنامه مدون شامل بر معرفی بانوان توانمند دانشگاه و گفتمان سازی در تمدن سازی بانوان و ارزش گذاری بر مادری و همسری و و بایسته های لازم در پرورش کودکان و پاسخ به شبهات حقوقی و فقهی ارایه دادند . در این جلسه مقرر شد :

بخشی به سایت بانوان در جهت شناسایی بانوان توانمند خانواده بزرگ بانوان حکیم اضافه گردد.

همایشی به صورت چند نشست و سخنرانی با عنوان زن رسانه و اربعین در ایام محرم برگزار گردد.