اساتید دانشگاه تورین ایتالیا صبح امروز دو سخنرانی علمی را در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه  پرفسور Prof Roberto Cirioاستاد دانشگاه تورین ایتالیا  با عنوان تکنیک های نوین پرتو درمانی و  پروفسورProf Amedeo Stiano عضو موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا (INFN) و استاد دانشگاه تورین  در موضوع معرفی فعالیت های موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا  صبح امروز در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری سخنرانی کردند.
گفتنی است  حضور این اساتید برجسته در دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری گروه فیزیک دانشگاه صورت گرفت.همچنین این اساتید ایتالیایی از آزمایشگاه های دانشگاه نیز بازدید و از نزدیک با توانمندی های آزمایشگاهی دانشگاه آشنا شدند.