دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه با همکاری  معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی به مناسیت هفته آموزش سه کارگاه آموزشی را در روزهای ۱۲ و۱۴ اردیبهشت برگزار کرد.

بر اساس گزارش روایط عمومی دانشگاه این کارگاه ها  با عناوین کارگاه فرایند یاددهی- یادگیری(۱ و ۲) و کارگاه راهکارهای کامیابی استاد در کلاس درس در این دانشکده برگزار شد.

مدرس کارگاه فرایند یاددهی- یادگیری(۱): دکتر سکینه محبی امین، مدرس کارگاه فرایند یاددهی- یادگیری(۲)، دکتر فاطمه بهرامی و مدرس کارگاه راهکارهای کامیابی استاد در کلاس درس، دکتر حسین شاره بودند.

بر اساس گزارش  دانشکده ادبیات و علوم انسانی مباحث مطرح شده در  این کارگاه ها عبارت بود از:

۱-کارگاه فرایند یاددهی- یادگیری(۱): دکتر سکینه محبی امین
مباحث مطرح شده دراین کارگاه عبارت بودنداز:

 • تعیین اهداف آموزشی
 • منابع تعیین اهداف آموزشی (- فراگیر : Millennial Student چه کسانی هستند؟ – جامعه – موضوع درسی)

– تبیین حیطه های سه گانه هدف نویسی: (شناختی- عاطفی- مهارتی)
– تعیین رفتارهای ورودی یادگیرندگان
– بررسی جایگاه سنجش آغازین
– مهارت های تکمیلی پیش از آموزش.
۲-کارگاه فرایند یاددهی- یادگیری(۲): دکتر فاطمه بهرامی
مباحث مطرح شده دراین کارگاه عبارت بودنداز:

 1. آزمونهای پیشرفت تحصیلی (بررسی موارد مربوط به تنظیم, اجرا و تصحیح آزمون های کتبی
 2. سنجش عملکردی (بررسی آزمونهای عملکردی و فنون مشاهده)

۳-کارگاه راهکارهای کامیابی استاد در کلاس درس: دکتر حسین شاره
مباحث مطرح شده دراین کارگاه عبارت بودنداز:

 • تیپ های شخصیتی اساتید
 • نقش استاد و ویژگی های شخصیتی او در کامیابی کلاسی
 • موانع ارتباط و اثربخشی در کلاس
 • عوامل موفقیت استاد در کلاس درس
 • شیوه های اثربخشی کلاس
 • رموز دستیابی به ارتباط موثر
 • هنر محبت و مهرورزی.