برگزاری سومین جشنواره پروژه های دانشگاهی حکیم

یکی از ضرورتهای مطرح در دانشگاه همسو نمودن آموزش های دانشگاهی با نیاز جامعه و ارائه آموزش های کاربردی در بستر نشاط و امید می باشد.

در همین راستا به همت انجمن های علمی دانشکده برق و کامپیوتر، سومین جشنواره پروژه های دانشگاهی حکیم، همزمان با جشنواره حرکت برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری جشنواره ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ماه بوده و اطلاعات تکمیلی در سایت جشنواره به آدرس www.cnf.hsu.ac.ir/engfestival آورده شده است.