برگزاری سومّین دوره آزمون زبان MSRT در دانشگاه حکیم سبزواری

مهلت ثبت نام :

از مورخه ۵/ ۱۰/ ۱۴۰۱ لغایت ۱۳ / ۱۰ /۱۴۰۱

تاریخ برگزاری: ۲۳ /۱۰/ ۱۴۰۱

نحوه ثبت نام :

مراجعه به سایتhttps://msrttest.saorg.ir

 

گروه آموزش های الکترونیکی

و آزاد دانشگاه حکیم سبزواری