به مناسبت هفته پژوهش طرح” روز باز آزمایشگاه ها” به همت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.