به همت دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد مراسم ختم مرحوم پرفسور حامدی نیا در روز چهارشنبه مورخ ۲ اسفندماه در این دانشگاه برگزار شد. در این مراسم، ریاست، معاونین، کارکنان و دانشجویان محترم دانشکده علوم ورزشی این دانشگاه، همچنین استادانی از دانشگاه امام رضا (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد حضور داشتند. دکتر حامدی نیا فارغ التحصیل مقطع کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی بوده اند و همکاری های علمی نزدیکی با این دانشگاه داشته اند.

روابط عمومی دانشگاه مراتب تقدیر خود را از رئیس دانشکده علوم ورزشی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد جناب آقای دکتر سهرابی و دیگر مسئولین دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی جهت برگزاری این مراسم اعلام می دارد.