برای سومین سال متوالی مراسم “روز درب های باز”(open day) طی روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه دردانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.