معاونت فرهنگی دانشگاه حکیم با همکاری انجمن علمی مرمت،و معماری، مسابقه کتاب خوانی در دوبخش عمومی و تخصصی برگزار می نماید.

رحیم زاده ضمن سفارش به اهمیت و جایگاه کتاب در زندگی انسان،از برگزاری مسابقه کتاب خوانی ویژه دانشجویان دانشگاه حکیم خبرداد و گفت:معاونت فرهنگی دانشگاه در نظر دارد با برگزاری مسابقه کتاب در دوبخش عمومی و تخصصی،گام موثری در نهادینه کردن این فرهنگ فراموش شده در بین مردم به خصوص جوانان انجام دهد.

مدیرفرهنگی دانشگاه، در ادامه گفت:،متاسفانه بی توجهی به جایگاه کتاب و نقش آن در رسیدن به سعادت از سوی بشر،درد بزرگی است که جز با تشویق،اهمیت دادن و در نظر گرفتن جایگاه ویژه این فرهنگ فراموش شده در سبد نیازمندی های زندگی،نمی توان به آن ارزش داد.

مسابقه کتاب خوانی در بخش عمومی : “چگونگی رهایی از اسارت عادات بد (گردآورنده و تنظیم:رضا فریدون نژاد)” – ” نردبان موفقیت (گردآوری و تنظیم: محمدنظری گندشمین) .

بخش تخصصی: سنت وبدعت در آموزش معماری (نویسنده:عیسی حجت) – میراث فرهنگی در ایران،سیاست ها برای یک کشور اسلامی ( نویسنده: مهدی حجت)

زمان ثبت نام۲۶آبان ماه زمان برگزاری مسابقه:۱۵آذر ماه

جهت ثبت نام و دریافت کتب مسابقه به انجمن علمی مرمت به دانشکده ادبیات(طبقه-۱)مراجعه نمایید.
معاونت فرهنگی و اجتماعی