این نشست با حضور ریاست محترم دانشگاه ، مدیریت حقوقی ،اعضای هیئت علمی دانشگاه و جمعی از قضات در محل سالن بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.

در این نشست بر تعامل و همفکری بین اعضا و قضات و بر بهره برداری از ظرفیت دانشگاه و دانشجویان برای بررسی پرونده های قضایی، نقد آرای قضایی و بررسی آسیب های اجتماعی نظیر طلاق و سرقت و فساد در دستگاه قضایی به شکل پژوهش و پایان نامه تاکید شد.

همچنین در این جلسه مصوب شد
راه اندازی هسته پژوهش با موضوعات اولویت دادگستری

تعیین اولویت ها با مسائل دادگستری در قالب پژوهش ها
همکاری دانشگاه و قضات در زمینه برگزاری کرسی های اندیشه و کارگاه‌های علمی
بررسی و نقد آرای قضات

همکاری دادگستری برای مطالعه پرونده های قضایی و حقوقی توسط دانشجویان

در انتها مقرر گردید جلسات مشورتی حقوقی به صورت فصلی با میزبانی دانشگاه و یا دادگستری برگزار گردد.