برگزاری نخستین نشست هم اندیشی ارتقای جایگاه

آیین های پهلوانی و ورزش زورخانه ای درسبزوار

(گامی به سوی برگزاری جشنواره ملّی آیین های پهلوانی درایران)

نخستین نشستِ «هم اندیشی ارتقای جایگاه آیین های پهلوانی و ورزش زورخانه ای درسبزوار» به همت گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری و با همراهی حمایت شماری از موسسات، هیات ها و نهادهای فرهنگی و ورزشی در ۹ اسفند ۱۴۰۱، درتالار دانشکدة نفت و علوم پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری و با حضورشماری از پیشکسوتان فرهنگی، ورزش پهلوانی و زورخانه ای، استادان و مدرّسان و دانشجویان دانشگاه و اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی- نیکوکاری سبزواری های مقیم مشهد برگزارشد و بسیار مورد استقبال قرارگرفت،  در آغاز نشست، آیین« فتح بسم الله» توسط یکی از مرشدان جوان، اجراشد و سپس دکترعلی صادقی منش، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر این نشست، به اهداف برگزاری این گردهمایی میان رشته ای پرداخت. نخستین سخنران این نشست که طراح و مسئول برگزاری این هم اندیشی رابرعهده داشت، دکترمهیار علوی مقدّم، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری بود که به کارکردهای ورزش پهلوانی و زورخانه ای ازجمله ترویج آیین های مذهبی، تقویت روحیه ملّی گرایی، گسترش فرهنگ انسان دوستی و عدالت اجتماعی و برابری فرادستان و فرودستان جامعه و ترویج باورهای عیاری، پهلوانی و جوانمردی اشاره کرد و به نمادشناسی سازوبرگ های این ورزش، ازجمله تخته شنا، میل، کبّاده، سنگ و حرکات آن ازجمله چرخ زدن، موسیقی و سروده های آیینی، ابزارهای آن ازجمله ضرب و زنگ، مکان ورزش زورخانه ای ازجمله گود، سردم و سقف بالای گود و جایگاه مرشدپرداخت. علوی مقدم به نمایندگی از دو پژوهشگر آیین های پهلوانی و اسطوره پژوهی( دکتر محمودرضا سلیمانی و دکترعلی صادقی منش) دو پیشنهاد ارائه کرد و مسئولان دانشگاهی، پیشکسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه ای و دست اندرکاران امور فرهنگی را به درنگ این باره فراخواند:

  1. سبزوار، به عنوان« کانون ورزش پهلوانی و زورخانه ای درایران»؛
  2. برگزاری جشنواره ملّی آیین های پهلوانی درایران.  درادامة این نشست، استاد محمّد علی فتاحی ثانی( پیشکسوت فرهنگی در سبزوار)، دکتر محمّد رضا شهابی کاسب( رییس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری)، دکتر محمود رضا سلیمانی( مدیر موزة دانشگاه حکیم سبزواری)، استاد علی ناری( مرشد تراز اوّل و شاهنامه خوان برترکشور)، استاد محسن گلستانی زاده( رییس کمیته استعدادیابی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای ج. ا. ایران)، آقای علی اکبرصالحی( مدیرعامل موسسه فرهنگی- نیکوکاری سبزواری های مقیم مشهد)، استادسید مجید نقیب زاده( رییس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای شهرستان سبزوار) و استاد سید محمّد بیداد( پیشکسوت ورزش پهلوانی) دقایقی به جایگاه آیین های پهلوانی و ورزش زورخانه ای و بحث و بررسی در بارة این پیشنهادها پرداختند.

دکتر شهابی کاسب، به فعالیت های علمی، پژوهشی و عملی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه در این حوزه ها اشاره کرد و تدوین تاریخ شفاهی ورزش ها و آیین های باستانی را ضرورتی بنیادین دانست. دکتر سلیمانی، به برپایی جشنواره ملّی آیین های پهلوانی درایران، تاکید ورزید و سبزوار را یکی از خاستگاه های دیرین آیین پهلوانی و ورزش زورخانه ای دانست.  استاد ناری، با خوانشِ زیبای بیت هایی از شاهنامه حکیم توس، دو پیشنهادارائه کرد:  راه اندازی ورزش پهلوانی و گود زورخانه ای در دانشگاه حکیم سبزواری و برپایی موزة ورزش زور خانه ای و پهلوانی درسبزوار. استاد گلستانی زاده، ضمن حمایت فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای ج. ا. ایران ازبرگزاری جشنواره ملّی آیین های پهلوانی درایران، به تدوین پیشینة این ورزش درسبزوار و خراسان اشاره کرد و برضرورت نگاه علمی دردانشگاه تاکیدکرد. آقای صالحی، به فعالیت های فرهنگی «موسسه فرهنگی- نیکوکاری سبزواری های مقیم مشهد» اشاره کرد و ضرورت گسترش پیوندهای علمی و فرهنگی بین مشهد و سبزوار را برشمرد. استاد نقیب زاده نیز پشتیبانی هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای شهرستان سبزوار رااز برگزاری جشنواره ملّی آیین های پهلوانی درایران اشاره کرد و گفت مرشد، عمود ورزش زورخانه ای است و آسیب شناسی جایگاه مرشد در ورزش زورخانه ای را بسیار ضروری دانست.

همه سخنرانان در کوته گفتارهای خود، بر برگزاری جشنواره ملّی آیین های پهلوانی درایران  و ادامة برگزاری این نشست ها تاکید کردند و پیشنهاد سبزوار، به عنوان« کانون ورزش پهلوانی و زورخانه ای درایران» را درپی برپایی این جشنواره و با مطالعات دقیق و علمی تر و تدوین پیشینة تاریخی این ورزش درسبزوار وخراسان، دست یافتنی تر و میسرتر یافتند. برگزاری حرکات پهلوانی و ورزش زورخانه ای، پایان دهندة این نشست بود.

پس از این نشست، جلسة دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فیروز فتاحی ثانی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی( گرایش ادبیات پایداری) یاعنوان« تحلیل بازتاب مولّفه‌های فرهنگ و ادبیّات پایداری در ورزش زور‌خانه‌ای و پهلوانی ایران (با نگاهی به پیشینة تاریخی ورزش زورخانه‌ای در سبزوار) به راهنمایی و مشاورة دکترمهیار علوی مقدم و دکتر عباس محمّدیان و با داوری دکتر میلاد جعفر پور برگزارشد. درنهایت دانشجوی مذکور توانست از پایان نامه خود با نمرة « عالی» دفاع کند.