برگزاری نشست توجیهی طرح پوشش و اخلاق حرفه ای (Dress code) با عوامل انتظامات و سرپرستی های خوابگاهها

این نشست که با مجموعه پرسنل انتظامات دانشگاه و سرپرستی های خوابگاه و مسوول حراست و مدیریت فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه و مشاور ریاست دانشگاه در امور زنان برگزار گردید، توجیه شروع به کار طرح پوشش و اخلاق حرفه ای را در دانشگاه مد نظر خود قرار داده بود . در این نشست بیان گردید که دانشگاه به عنوان بخش مهم جامعه هر کشور موظف به ایجاد قوانینی برای رعایت پوشش لباس از سوی دانشجویان خود است؛ دانشجویان نیز ملزم به رعایت تمام و کمال این قوانین هستند. هر اجتماعی مبتنی بر هر مذهب یا ایدئولوژی، متناسب با فرهنگ و رسوم خود با وضع قانون و مقرّرات سعی در رسیدن به ایجاد نظم در میان افراد و دوام ارزش‌های خود دارد.در همه دنیا برای پوشش دانشجویان در دانشگاه، قوانینی بعضا سخت وجود دارد که دانشجویان در محیط دانشگاه ملزم به رعایت آن هستند.بر اساس آنچه که در این کشورها رایج است، دانشجویان از طریق (Student handbook) یا (Student dress code)  از آنچه که باید در محیط آموزشی بپوشند، مطلع می‌شوند. در این بخش، بیانیه‌ایی از سوی آموزش عالی هر کشور نوشته شده است که دانشجو را از تمام باید‌ها و نباید‌های پوششی آگاه می‌کند و وی را مؤظف به اجرای تمام و کمال آن می‌داند.

اما اگر به صورت جزئی‌تر به قوانین پوشش نگاه کنیم، هر دانشگاه قوانین خاص خود را دارد که مبتنی بر تحقیقاتی است که نشان از تاثیر گذاری نوع پوشش بر فرایند آموزشی دارد ، نتایج یک تحقیق که توسط فرد ریکسون و همکارانش انجام گرفت در اثر محققانی از سازمان روانشناسی آمریکا حاکی از آن است که وقتی به دو دسته دختران و پسران یکبار مایو و یکبار پلیور پوشاندند و سوال ریاضی را پس ازارزیابی ده دقیقه ای خود در رختکن حل کردند  ، دختران در حالتی که لباس شنا داشتند سوال ریاضی را  خیلی بدتر از حالتی که پلیور داشتند پاسخ دادند اما برای پسران تفاوتی در دو حالت وجود نداشت.

در  تحقیقی مشابه در کلاسهای تک جنسیتی و دو جنسیتی ریاضیات،  دختران در کلاسهای تک جنسیتی موفقیت بیشتری داشتند در ابتدا گمان بر این بود که دختران به دلیل خجالت نمی توانند به راحتی در کلاس دو جنسیتی نظرات خود را بیان کنند و همین موجب سلطه پسران بر انها می شود اما بررسی های بیشتر نشان داد که توجه به بدن موجب اختلال  در ذهن دختران می گردد ؛ دختران وقتی به بدنشان توجه میکنند تمرکز و دقت آنها کمترمی شود.این عدم تمرکز به طول معمول به همه دانشجویان دختر و پسر قابل تسری می باشد.

دانشگاه حکیم سبزواری نیز پس از ساعت ها تحقیق و مطالعه و جلسات متعدد  آموزشی و فرهنگی با حضور ریاست دانشگاه و معاونین آموزشی و فرهنگی  در طول دو ساله اخیر و مبتنی برتجارب سایر دانشگاهها و  تحقیقات و مقالاتی پیرامون این موضوع (تحلیل و بررسی میزان تاثیر مشاوره فرهنگی در فرایند قانون پوشش و اخلاق حرفه ای dress code دانشجویان دانشگاه علوم پزشگی شیراز ۱۳۹۲-۱۳۹۸)اقدام به تدوین  و تعریف فرایندی متناسب با محیط آموزشی در دانشگاه نموده است که هدف از  این فرایند نهادینه نمودن قانون پوشش و اخلاق حرفه ای در ذهن و رفتار دانشجویان و پرهیز از برخوردهای قهری و انضباطی و پررنگ تر بودن مشاوره فرهنگی می باشد .

به این ترتیب که دانشجویان ناقض آین نامه در پایشی که در ورودی های دانشگاه و یا سرپرستی های خوابگاه و ضابطین در حال تردد در دانشگاه صورت گرفته ، در بازه زمانی یک ماهه وارد فرایند مشاوره گردیده و توسط اساتید  مشاور فرهنگی  به تبیین بیشتر آیین نامه نسبت به آنها پرداخته می شود و در صورت تکرار نقض مصادیق مطرح در آیین نامه پوشش و اخلاق حرفه ای،  وارد فرایند مشاوره در مرحله  تخصصی تر می گردند که ممکن است ملزم به گذراندن دوره کارگاهی  یا سیر مطالعاتی در این رابطه گردند و در صورت تکرار مجدد،جهت تکمیل فرایند و ترتیب نظر نهایی به معاونت آموزشی  معرفی خواهند گردید .

تجارب اجرای موفق این طرح نشان از تاثیر مناسب این فرایند و رضایتمندی ۸۰ درصدی دانشجویان بر  اثرگذاری رفتاری و عملکردی آنها و نیز کاهش آمار دانشجویان معرفی شده به شورای انضباطی می باشد . بنابراین از دانشجویانف اعم از مهمان و غیر مهمان  در تمام محیط های دانشگاه  انتظار می رود هنگام ورود دارای ویژگی های مطرح شده در آیین نامه پوشش و اخلاق حرفه ای که در سایت معاونت فرهنگی فعال می گردد، باشند.