به همت گروه شیمی برگزار می شود:

وبینار با موضوع تحقیق در حوزه آموزش شیمی

Chemical Education Research: A perspective and Exploration

سخنران: دکتر بهرامی، عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، محقق ارشد موسسه ولفرام و عضو هیات علمی وابسته گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری 

زمان: ۹ اردیبهشت ساعت ۹/۳۰

چکیده ای از موضوع سخنرانی: در سالهای اخیر،  تحقیق بر روی آموزش شیمی به شکل جدی تری دنبال شده است. برای مثال اکثر دانشکده های شیمی آمریکا، حداقل یک هیات علمی دایم با این موضوع تحقیقاتی استخدام کرده اند. آموزش علوم پایه، بخصوص شیمی که با دانشجویان رشته های زیست و پزشکی در ارتباط نزدیکتری است، می تواند تاثیر بسیار مهمی بر سواد جامعه بطور گسترده تری داشته باشد. در این سخنرانی، مروری بر روشها و موضوعات رایج تحقیق در حوزه آموزش شیمی خواهیم داشت.