برگزاری وبینار علمی با سخنرانی دکتر فرشید صفات عضو هیات علمی دانشگاه برادفورد انگلستان و عضو هـيئت علمي وابسته دانشگاه حکیم سبزواری

مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری

با همکاری مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری برگزار می کند:

سخنران علمی: دکتر فرشید صفات، عضو هیات علمی  دانشگاه برادفورد و عضو هـيئت علمي وابسته دانشگاه حکیم سبزواری

سه شنبه ۱۷ تیرماه