برگزاری پنجمين جلسه کميسيون دائمی

به حمد و توفيق الهي ، پنجمين جلسة کميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه حکيم سبزواري و فناوري هاي نوين سبزوار با حضور اکثريت اعضا ، در محل دفتر معاون محترم مرکز هيأت هاي امناي وزارت برگزار گرديد. اهم موضوعاتي که در جلسة مذکور به تصويب رسيد به شرح زير است:

– برنامة راهبردي دانشگاه

– بودجة تفصيلي سال ۹۴

– تصويب اساسنامه مرکز رشد دانشگاه