چهارمین جلسه از نشست های تخصصی شورای اندیشه ورزی نمایندگان بانوان در دانشگاه با موضوع برگزاری همایشی در حوزه بانوان برگزار گردید .این جلسه که با حضور نمایندگان بخش های مختلف بانوان، برگزار گردید .ضمن تشکر از زحمات خانم برقبانی ، خانم طبسی به عنوان نماینده بانوان در راستای ظرفیت سازی جهت ترویج ازدواج متعالی و تقویت جایگاه مهم مادری و ارزش‌گذاری در اعتبارات اجتماعی معرفی گردیدند .از مصوبات این جلسه، پیگیری جهت برگزاری همایش بین المللی با عنوان “شبکه سازی گفتمان فاطمی در کشورهای اسلامی ” در سال ۱۴۰۲ می باشد .
ارسال فرم‌هایی به بانوان دانشگاه جهت شناسایی بانوان دارای فعالیت های برتر نیز در دستور کار دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه قرار گرفته شد.