حوزه آموزش کارکنان به منظور استفاده از زیرساخت های آموزش مجازی دانشگاه و سیستم LMS جهت اجرای دوره های آموزشی، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ۴ ساعته “یادگیری الکترونیکی ” برای ۱۶۰ نفر از اعضای محترم غیر هیأت علمی دانشگاه در قالب دو جلسه ” تئوری و عملی” برای دو گروه آموزشی، با همکاری مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه نمود.