کارگاه “تحقیقات تجاری (رویکردها و رویه ها )، معرفی سامانه ساتع ( مپفا) و فرصت های ایجاد شده در انجام پروژه های تحقیقاتی” با سخنرانی دکتر حاجی آبادی در سالن همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد.