دومین جلسه کارگاه اموزشی«مهارتهای زندگی»با سه مهارت جراتمندی ،‌ارتباط موثر وخوداگاهی  باحضور جناب اقای فشتنقی روانشناس بالینی ،در روز یکشنبه ۱۲ابان در طبقه فوقانی مرکز مشاوره برگزار گردید ‌در این کارگاه مهارتهای سه گانه فوق‌به صورت عملی اموزش داده شد،مشارکت فعال دانشجویان  در مباحث کارگاه از جمله بازخوردهای مثبت کارگاه مذکور بود.

همچنین جلسه سوم کارگاه اختلالات یادگیری با حضور سرکارخانم برابادی روانشناس بالینی در روز دوشنبه ۱۳ ابان ماه برگزار گردید،در این جلسه راهکارهای درمانی لازم جهت افراد دارای اختلالات یادگیری،به مخاطبین ارایه گردید.