کارگاه های آموزشی مهارت های ارتباطی و سبک زندگی دانشجویی  توسط مرکز مشاوره  دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری در راستای ارتقاء سلامت روان و افزایش مهارت های روان شناختی دانشجویان در جهت سازگاری بیشتر ،اقدام به برگزاری سلسه  کارگاه های آموزشی با عنوان سمن (سلامت ، مهارت ونشاط ) با رویکرد مهارت های زندگی در ترم اخیر نمود.
در این کارگاه ها که  در هفته خوابگاهها نیزجهت دانشجویان خوابگاهی برگزار شد، مهارت های ارتباطی، چالش ها وفرصت های زندگی دانشجویی ومهارت های تاب آوری و سبک زندگی خوابگاهی  توسط مدرسین مشاوره و بهداشت روان  به دانشجویان آموزش داده شد.
لازم به ذکر است که این کارگاه های آموزشی هر ترم توسط مرکز مشاوره دانشگاه برای دانشجویان ورودی های مختلف با هدف آشنایی با مهارت های زندگی دانشجویی و پیشگیری از مشکلات روحی وعاطفی خاص این دوران برگزار می شود.
eeee ffff aaaaaaa