با همکاری مدیریت همکاری های علمی بین المللی کلاس درس تکنولوژی آموزشی دکتر کیذوری با ارتباط ویدیو کنفرانسی با دکتر معصومی عضو هیات علمی دانشگاه یوله سوئد و عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

در این کلاس که به صورت کاملا تعاملی بین اساتید و دانشجویان برگزار شد کاربردهای تکنولوژی و تاثیر تکنولوژی بر کلاس درس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.