دهمین جشنواره ی دانشگاهی حرکت با معرفی انجمن های علمی برگزیده کار خود را به پایان رساند.

اسامی برترین های جشنواره دانشگاهی حرکت به شرح زیر می باشد:

 

حوزه ی فعالیت خلاقانه:

۱- مهندسی کامپیوتر

-محیط زیست

 

حوزه ی کارآفرینی:

شیمی

 زیست شناسی

 

حوزه ی نشریه علمی:

۱- اقتصاد و مدیریت

۲- مهندسی برق

 

حوزه مسابقه ی علمی:

۱- مهندسی مواد

۲- مهندسی مکانیک

 

حوزه انجمن برتر(فنی و مهندسی):

۱- مهندسی مکانیک

۲- مهندسی برق

 

حوزه انجمن برتر(علوم انسانی):

۱- اقتصاد و مدیریت

۲- علوم سیاسی

حوزه ی انجمن برتر(علوم پایه):

محیط زیست

 

غرفه برتر(فنی و مهندسی):

مهندسی مکانیک

 

غرفه برتر(علوم انسانی):

فقه و حقوق

 

غرفه برتر(علوم پایه):

فیزیک

 

غرفه برتر(سایر):

مرمت

۲