هشتمین جشنواره ی دانشگاهی حرکت با معرفی انجمن های علمی برگزیده کار خود را به پایان رساند.

انجمن علمی برگزیده در حوزه فعالیت های آموزشی
انجمن علمی مهندسی نفت
 
انجمن علمی قابل تقدیر در حوزه فعالیت های آموزشی
انجمن علمی علوم تربیتی
 
انجمن علمی برگزیده در حوزه رویداد علمی
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
 
انجمن علمی قابل تقدیر در حوزه رویداد علمی
انجمن علمی شیمی
 
انجمن علمی برگزیده در حوزه نشریه علمی
انجمن علمی مهندسی عمران (خشت)
 
انجمن علمی قابل تقدیر در حوزه نشریه علمی
انجمن علمی زیست شناسی (ژنوم)
 
انجمن علمی برگزیده در حوزه گفتگوی علمی و تخصصی
انجمن علمی محیط زیست
 
انجمن علمی قابل تقدیر در حوزه گفتگوی علمی و تخصصی
انجمن علمی زبان انگلیسی
 
انجمن علمی برگزیده در حوزه مسابقات
انجمن علمی علوم ورزشی
 
انجمن علمی برگزیده در حوزه فعالیت های پژوهشی
انجمن علمی فیزیک
انجمن علمی مهندسی شیمی
انجمن علمی مهندسی مکانیک
 
 
انجمن علمی قابل تقدیر در حوزه اختراع
انجمن علمی مهندسی مکانیک
 
انجمن علمی برگزیده در حوزه ارتباطات و همکاری
انجمن علمی مرمت
 
 
انجمن علمی برگزیده در حوزه تنوع و گستردگی در غرفه
انجمن علمی بیوشیمی
 
انجمن علمی برگزیده در حوزه کارآفرینی
انجمن علمی نانو فناوری
 
پرمخاطب ترین غرفه
انجمن علمی مهندسی برق
 
انجمن علمی برگزیده در حوزه غرفه آرایی
انجمن علمی مرمت
 
انجمن علمی برگزیده در حوزه فعالیت های آموزشی در غرفه
انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه
 
انجمن علمی قابل تقدیر در حوزه فعالیت های ترویجی
انجمن علمی فلسفه و حکمت اسلامی