به مناسبت بزرگداشت آیین سده، وبینار تصویری در سطح ملی و کشوری با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران(شعبه خراسان) ودانشگاه حکیم سبزواری درروز ۵شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۰ برگزار خواهدشد.

 زمان وبینار: پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۰ شب

لینک وبینار: https://meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-wee-2f3

 

 گویندگان نشست:

خانم دکتر زهره زرشناس( عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی)

آقای دکتر مهیار علوی مقدم (عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری)

 

دبیر نشست:

دکتر علی صادقی منش (پژوهشگر پسادکتری اسطوره شناسی و مدرس دانشگاه حکیم سبزواری)